(tis. eur) k 31.12.2019 k 31.12.2020 k 31.12.2021
CelkovŘ objem Łverov v nomin lnej hodnote 390 741 447 467 454 803
Celkově objem ostatněch poh–ad vok voźi klientom 10 043 9 948 9 921
Celkově objem vystavenŘch z ruk 64 431 68 156 72 852
Celkově objem vystaveněch antikorona z ruk 37 600 42 724
Poistn ˙ anga§ovanosś 564 427 521 625 464 681
Vlastn‚ imanie 281 849 282 110 264 040
Bilanźn ˙ suma 448 225 503 508 480 688