OrganizacnyUtvarID OrganizacnyUtvarSkratenyKod OrganizacnyUtvarNazov OrganizacnyUtvarPopis OrganizacnyUtvarTypKod OrganizacnyUtvarTypNazov NadriadenyOrganizacnyUtvarID NadriadenyOrganizacnyUtvarKod NadriadenyOrganizacnyUtvarNazov NadriadenyOrganizacnyUtvarPopis OrganizaciaICO OrganizaciaNazov Platnost
225 1515 Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier 0 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10931 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 225 1515 Úrad pre reguláciu hazardných hier Úrad pre reguláciu hazardných hier 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10935 1515-190 Referát generálneho riaditeľa Referát generálneho riaditeľa 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10939 1515-110 Rada úradu Rada úradu 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10943 1515-120 Kancelária GR (ŠOÚ) Kancelária GR (ŠOÚ) 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10947 1515-140 Osobný úrad (ŠOÚ) Osobný úrad (ŠOÚ) 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10951 1515-200 Odbor ekonomiky Odbor ekonomiky 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10955 1515-210 Odbor správy a prevádzky Odbor správy a prevádzky 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10959 1515-160 Odbor licencií a správy odvodov a prísp. Odbor licencií a správy odvodov a prísp. 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023
10963 1515-170 Odbor dozoru a kontroly Odbor dozoru a kontroly 1093 1515-100 Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ 52265021 Úrad pre reguláciu hazardných hier 31.12.2023