Prehľad projektov Ministerstva financií SR ako orgánu auditu v programovom období 2014 - 2020
stav k 12.12.2022
Zdroj financovania (operačný program/program/fond/finančný mechanizmus) Kód projektu v ITMS 2014+ Názov projektu/technickej pomoci Stručný opis projektu/technickej pomoci Aktivity/ciele projektu/technickej pomoci Začiatok realizácie aktivít Ukončenie realizácie aktivít Suma poskytnutého NFP/suma schválenej technickej pomoci OA v EUR
OP Technická pomoc 2014 - 2020 301011B458 Financovanie mzdových výdavkov administratívnych kapacít MF SR v rámci zabezpečenia činnosti orgánu auditu Zámerom projektu je napomôcť zabezpečiť činnosť Ministerstva financií SR ako orgánu auditu pre programy spadajúce pod Partnerskú dohodu 2014 – 2020, a to prostredníctvom prefinancovania mzdových výdavkov oprávnených personálnych kapacít Ministerstva financií SR, podieľajúcich sa na činnosti orgánu auditu. Podpora administratívnych kapacít napomôže k zabezpečeniu stabilizácie odborného personálu orgánu auditu a s tým súvisiacemu zabezpečeniu kvalitného plnenia úloh orgán auditu. Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov ministerstva financií participujúcich na plnení úloh a zabezpečovaní plnej funkčnosti orgánu auditu v programovom období 2014 - 2020 v rámci programov financovaných z EŠIF 12/2015 12/2018 5 310 000,00 €
301011B366 Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu vládnych auditov Zámerom projektu je zabezpečiť efektívne plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu z príslušných nariadení a legislatívy EÚ a SR, a to prostredníctvom prefinancovania personálnych kapacít (expertov) z externého prostredia v rámci zabezpečovania výkonu auditov na programoch spadajúcich pod Partnerskú dohodu 2014 – 2020. Externé zapojenie kapacít napomôže zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon auditov v súlade s požiadavkami Európskej komisie. Externé audítorské služby pri výkone auditov riadiacich a kontrolných systémov, auditov operácií, auditov účtov a pri ukončení pomoci 04/2015 12/2018 8 056 580,57 €
Overenie kritérií určenia orgánov na operačných programoch v programovom období 2014-2020
Služby znalcov pri výkone vládnych auditov
Poradenská a konzultačná podpora pri implementácií štatistických metód a tvorbe štatistických postupov v oblasti výberu vzorky
301011B787 Zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s činnosťou orgánu auditu Zámerom projektu je zabezpečiť zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov Ministerstva financií SR ako orgánu auditu ako aj zamestnancov iných príslušných orgánov verejnej správy prostredníctvom prefinancovania vzdelávacích aktivít v oblasti kontroly a auditu fondov EŠIF. Zvýšenie odbornej kvalifikácie administratívnych kapacít napomôže k efektívnemu zabezpečeniu výkonu činností orgánu auditu v rámci implementácie EŠIF. Lektorské zabezpečenie vzdelávacích aktivít súvisiacich s oblasťou kontroly a auditu EŠIF 04/2015 12/2018 300 000,00 €