Názov,POPIS,Poskytovateľ,&quot Poskytovateľ - Ičo&quot ,Téma,Periodicita,&quot Kľúčové slová&quot ,&quot Typ datasetu&quot ,&quot Zverejnený v OPDP MF SR&quot
&quot Dátový inventár&quot ,&quot Tzv. &quot &quot nultý&quot &quot dataset rezortu MF. Je priežne dopĺňaný a aktualizovaný. Cieľ je, aby v budúcnosti obsahoval všetky existujúce datasety rezortu financií.&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,&quot priebežne aktualizovaný&quot ,&quot Dátový inventár&quot ,&quot Základný (tzv. &quot &quot nultý&quot &quot ) dataset orgánu verejnej správy&quot ,2023-08-10
&quot Organizačná štruktúra (Úrad MF SR)&quot ,&quot Zoznam organizačných útvarov úradu MF SR.&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,&quot priebežne aktualizovaný&quot ,&quot Organizačná štruktúra&quot ,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Kontaktné miesta (Úrad MF SR)&quot ,&quot Kontaktné miesta úradu MF SR.&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,ročný,?,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Úradné hodiny (Úrad MF SR)&quot ,&quot Otváracie hodiny podateľne úradu MF SR.&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,&quot priebežne aktualizovaný&quot ,?,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Pracovné skupiny (Úrad MF SR)&quot ,&quot Zoznam zriadených pracovných skupín, ktorých členom sú zamestnanci úradu MF SR.&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,ročný,?,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Podriadené organizácie&quot ,&quot Zoznam podriadených organizácií MF SR (v zmysle organizačného poriadku MF SR - čl. 14, ods. 1).&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,ročný,&quot Podriadené organizácie&quot ,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Prijaté žiadosti podľa Infozákona (Úrad MF SR)&quot ,&quot Zoznam žiadostí o informácie prijatých podľa zákona č. 211/2000 Z. z.&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,ročný,&quot Prijaté žiadosti&quot ,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Strategické dokumenty (Úrad MF SR)&quot ,&quot Strategické dokumenty ...&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,ročný,Dokumenty,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Najžiadanejšie otvorené údaje OVM&quot ,&quot Do roku 2022 ÚSV ROS každoročne vykonával prieskum najžiadanejších datasetov. (teraz už nevykonáva, úloha bola myslím zrušená - zistiť podrobnosti)&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,ročný,?,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,2023-04-14
&quot Vnútorné organizačno-riadiace akty (Úrad MF SR)&quot ,&quot Vnútorné organizačno-riadiace akty ...&quot ,&quot Úrad MF SR&quot ,00151742,&quot Vláda a verejný sektor&quot ,ročný,&quot Vnút. org-riad. akty (IRA)&quot ,&quot Dataset publikačného minima orgánu verejnej správy&quot ,