OrganizacnyUtvarID OrganizacnyUtvarSkratenyKod OrganizacnyUtvarNazov OrganizacnyUtvarPopis OrganizacnyUtvarTypKod OrganizacnyUtvarTypNazov NadriadenyOrganizacnyUtvarID NadriadenyOrganizacnyUtvarKod NadriadenyOrganizacnyUtvarNazov NadriadenyOrganizacnyUtvarPopis OrganizaciaICO OrganizaciaNazov Platnost
219 1510 Ministerstvo financií SR Minister 0 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10040 1510-11 Kancelária ministra Kancelária ministra 219 1510 Ministerstvo financií SR Minister 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10044 1510-112 Odd. vzťahov s centrálnymi orgánmi Odd. vzťahov s centrálnymi orgánmi 1004 1510-11 Kancelária ministra Kancelária ministra 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10048 1510-117 Tlačový odbor Tlačový odbor 1004 1510-11 Kancelária ministra Kancelária ministra 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10056 1510-119 Odbor dotácií Odbor dotácií 1004 1510-11 Kancelária ministra Kancelária ministra 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10060 1510-12 Útvar vnútorného auditu Útvar vnútorného auditu 219 1510 Ministerstvo financií SR Minister 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10064 1510-14 Sekcia auditu a kontroly Sekcia auditu a kontroly 219 1510 Ministerstvo financií SR Minister 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10067 1510-141 Odbor legislatívy, vzdel a podp.činností Odbor legislatívy, vzdel a podp.činností 1006 1510-14 Sekcia auditu a kontroly Sekcia auditu a kontroly 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10071 1510-1411 Odd. legis. a met. pre kontrolu a audit Odd. legis. a met. pre kontrolu a audit 1006 1510-141 Odbor legislatívy, vzdel a podp.činností Odbor legislatívy, vzdel a podp.činností 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023
10075 1510-1417 Odd. vzdelávania a podporných činností Odd. vzdelávania a podporných činností 1006 1510-141 Odbor legislatívy, vzdel a podp.činností Odbor legislatívy, vzdel a podp.činností 00151742 Ministerstvo financií SR 31.12.2023