TRANSPARENTNOSŤ

VO FINANČNÝCH ÚDAJOCH

PREHĽADY · GRAFY · ŠTATISTIKYČO SÚ OTVORENÉ DÁTA ?

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.mfsr.sk“ slúži na podporu otvorených finančných dát Slovenskej republiky a zvyšujú transparentnosť v zapojených inštitúciách.

AKÉ SÚ PRÍNOSY ?

Kvalitné a odborne spracovávané dáta umožňujú štátu robiť informovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia, vyhodnocovať svoje aktivity, rýchlejšie a adresnejšie reagovať na potreby svojich obyvateľov, čo vo výsledku môže znamenať úsporu verejných financií pri zvyšovaní kvality života. Dáta predstavujú pre obyvateľov štátu zdroj informácií o výkone ekonomiky, vďaka čomu môžu vyvodzovať potrebnú zodpovednosť voči ich voleným zástupcom. Pre podnikateľský a mimovládny sektor môžu dáta predstavovať prostriedok skvalitňovania poskytovaných služieb. A v neposlednom rade dáta stransparentňujú a zefektívňujú riadenie vecí verejných.

Sekcia štátneho výkazníctva

Sekcia štátneho výkazníctva je zodpovedná za zber a spracovanie údajov potrebných pre hodnotenie plnenia rozpočtu a údajov z účtovníctva dôležitých pre zostavenie národnej a medzinárodnej finančnej štatistiky verejného sektora. Pracuje približne s 8000 účtovnými jednotkami verejnej správy, je biznis vlastníkom viacerých nadrezortných informačných systémov (Centrálny ekonomický systém, Centrálny konsolidačný systém) alebo ich častí (Register účtovných závierok, Systém Štátnej pokladnice, RISSAM.výkazy), rozvíja ,,účtovné štandardy" pre  štátne organizácie a organizácie územnej samosprávy a usmerňuje ich v oblasti akruálneho účtovníctva a finančného reportingu.

Inštitút finančnej politiky

Inštitút finančnej politiky je analytickým útvarom ministerstva financií, ktorý patrí medzi top analytické jednotky na Slovensku a je jedným z najstarších ekonomických think-tankov verejnej správy u nás.

Útvar hodnoty za peniaze

Úlohou ÚHP Ministerstva financií SR je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa.

Štátna pokladnica

Štátna pokladnica je súčasťou komplexného finančného manažmentu verejných financií Slovenskej republiky a má celoštátny význam aj vplyv. Vystupuje ako spoľahlivý partner štátu a má dôveru štátnych inštitúcií a obyvateľstva. Je bezpečným poskytovateľom a spoľahlivým garantom platobných služieb zabezpečujúcim realizáciu rozpočtu klientov štátneho a verejného sektora. Štátna pokladnica razí cestu bezpečného a inovatívneho prístupu s cieľom digitalizovať v čo najväčšej miere svoje služby. Refinančný systém vybudovaný medzi ŠP a ARDAL je unikátny aj v európskom meradle a významnou mierou prispieva k úsporám dosiahnutých pri správe štátneho dlhu.

EXIMBANKA

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania úverových produktov, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Finančná správa

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a cla. Tvoria ju Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Úlohou finančnej správy je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej únie, ochrana ekonomických záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR. Finančná správa je proklientskou inštitúciou. Neustále pracuje na modernizácii a elektronizácii procesov s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb občanom aj podnikateľom.


Plnenie štátneho rozpočtu SR v národnej metodike
Počet používateľov Centrálneho ekonomického systémuFinančný prehľad o plnení rozpočtu verejnej správy za obce a rozpočtové organizácie 2022


Najnovšie datasety

Tabuľky z Návrhu ŠZU za rok 2023 [27. 06. 2024]

Tabuľky k hotovostnému čerpaniu ŠR v ŠZU za rok 2023 [27. 06. 2024]

Súhrnná výročná správa SR za rok 2022 [11. 12. 2023]

Súhrnná účtovná závierka SR 2022 [11. 12. 2023]

Časový harmonogram (plán) zverejňovania datasetov [16. 08. 2023]

Katalóg otvorených údajov MF SR [16. 08. 2023]

Faktúry (ÚRHH, obdobie do 31.12.2022) [15. 08. 2023]

Objednávky (ÚRHH, obdobie do 31.12.2022) [15. 08. 2023]

Dátový inventár MF SR [10. 08. 2023]

Faktúry (VDZ VS - Financie, obdobie do 31.12.2022) [02. 08. 2023]

Aktualizované datasety

Stručná bilancia hospodárenia VÚC a ich rozpočtových organizácií [15. 07. 2024]

Plnenie štátneho rozpočtu SR v národnej metodike [15. 07. 2024]

Operácie verejnej správy [15. 07. 2024]

Vývoj schodku, Maastrichtského dlhu a HDP [15. 07. 2024]

Tabuľky z Návrhu ŠZU za rok 2023 [27. 06. 2024]

Tabuľky z Návrhu ŠZU za rok 2022 [27. 06. 2024]

Tabuľky k hotovostnému čerpaniu ŠR v ŠZU za rok 2023 [27. 06. 2024]

Tabuľky k hotovostnému čerpaniu ŠR v ŠZU za rok 2022 [27. 06. 2024]

Celkové príjmy a výdavky na hotovostnej báze [26. 06. 2024]

Maastrichtský dlh verejnej správy [07. 06. 2024]